KELOMPOK PKK RT

NO.

KELOMPOK
PKK RT

NAMA

JABATAN

1.

Rt. 01 Rw. 01

DUNIPAH

KETUA

 

 

UMIYATI

SEKRETARIS

 

 

HJ. ISTIKOMAH

BENDAHARA

2.

Rt. 02 Rw. 01

SUCIATI

KETUA

 

 

LISTIYONINGSIH

SEKRETARIS

 

 

NUR WAHIDAH

BENDAHARA

3.

Rt. 03 Rw. 01

KUSNIATI

KETUA

 

 

KUNAINI

SEKRETARIS

 

 

RUMINAH

BENDAHARA

4.

Rt. 04 Rw. 01

UNIATI

KETUA

 

 

CARWATI

SEKRETARIS

 

 

MARDIYAH

BENDAHARA

5.

Rt. 01 Rw. 02

SRIYATI

KETUA

 

 

JARWATI

SEKRETARIS

 

 

SRI YATUN

BENDAHARA

6.

Rt. 02 Rw. 02

SUJANTI

KETUA

 

 

JUMAENAH

SEKRETARIS

 

 

MUJIATI

BENDAHARA

7.

Rt. 03 Rw. 02

SUHARWATI

KETUA

 

 

ASIH

SEKRETARIS

 

 

HILYATUNNAFISAH

BENDAHARA

8.

Rt. 04 Rw. 02

JULINAH

KETUA

 

 

KUSMIRI

SEKRATARIS

 

 

DARYUNI

BENDAHARA

9.

Rt. 01 Rw. 03

WASPIYAH

KETUA

 

 

TANITI

SEKRATARIS

 

 

SUMEKAR

BENDAHARA

10.

Rt. 02 Rw. 03

CISWATI

KETUA

 

 

SULASTRI

SEKRATARIS

 

 

SRIYATI

BENDAHARA

11.

Rt. 03 Rw. 03

SUMEKAR

KETUA

 

 

NURWIYAH

SEKRETARIS

 

 

KUMAROH

BENDAHARA

12.

Rt. 04 Rw. 03

SUMIATI

KETUA

 

 

DANUSRI

SEKRETARIS

 

 

DARWATI

BENDAHARA

13.

Rt. 01 Rw. 04

SITI KHOTIJAH

KETUA

 

 

SRI WAHYUNI

SEKRATARIS

 

 

RISYATI

BENDAHARA

14.

Rt. 02 Rw. 04

SUPENI

KETUA

 

 

SUDIARTI

SEKRETARIS

 

 

NUR AENI

BENDAHARA

15.

Rt. 03 Rw. 04

SUMIATI

KETUA

 

 

HARWATI

SEKRETARIS

 

 

RUSMIATI

BENDAHARA

16.

Rt. 04 Rw. 04

SRIYATI

KETUA

 

 

WINARSIH

SEKRETARIS

 

 

DARSINAH

BENDAHARA

17.

Rt. 05 Rw. 04

HJ. KOMARIYAH

KETUA

 

 

HJ. JUNARTI

SEKRETARIS

 

 

INDAH

BENDAHARA

18.

Rt. 01 Rw. 05

KHAEROTI

KETUA

 

 

NUR FADHILAH

SEKRETARIS

 

 

SUTRIMAH

BENDAHARA

19.

Rt. 02 Rw. 05

YATIN

KETUA

 

 

LUTFIYAH

SEKRETARIS

 

 

ISTIKOMAH

BENDAHARA

20.

Rt. 03 Rw. 05

BAIDAH

KETUA

 

 

AZIZAH

SEKRETARIS

 

 

RAHAYU

BENDAHARA

21.

Rt. 04 Rw. 05

WAHYUNI

KETUA

 

 

MUNAWAROH

SEKRETARIS

 

 

SULAMAH

BENDAHARA

22.

Rt.01 Rw. 06

SOLEKHAH

KETUA

 

 

KISYATI

SEKRETARIS

 

 

HJ. SUWARNI

BENDAHARA

23.

Rt. 02 Rw. 06

 

KETUA

 

 

 

SEKRETARIS

 

 

 

BENDAHARA

24.

Rt. 03 Rw. 06

LAELATUL IZAH

KETUA

 

 

UBAEDAH

SEKRETARIS

 

 

SUSANTI

BENDAHARA

25.

Rt. 04 Rw. 06

TURIPAH

KETUA

 

 

HENI MALAYA

SEKRETARIS

 

 

DARKUMI

BENDAHARA